Reklamacje


Aby dokonać reklamacji należy wypełnić formularz: Pobierz formularz reklamacyjny

Towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji prosimy odesłać na adres:

FIRMA HANDLOWA DAMASSA ANNA JURGIEL ul Produkcyjna 84 lok. 15, 15-680 Białystok

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

Towar odsyłany ze względu na uszkodzenia/wady fabryczne po terminie 30 dni od daty zakupu, będzie przekazywany do rzeczoznawcy tylko pod warunkiem dołączenia dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza reklamacji.

W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

 

 

REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE
USTAWY
PO 25 GRUDNIA 2014 ROKUPODSTAWA REKLAMACJI

z tytułu rękojmi

 

 

DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku

 

 

PODSTAWA PRAWNA

ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

 

 

PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY

Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 

 

UPRAWNIENIA KONSUMENTA

Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Klient ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

 

1) Grupa: obniżenie ceny/zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. 

 

2) Grupa: naprawa/wymiana

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Aby dokonać reklamacji należy wypełnić formularz: tutaj. Towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji prosimy odesłać na adres:

FIRMA HANDLOWA DAMASSA ANNA JURGIEL ul Produkcyjna 84 lok. 15, Białystok 15-680

 

 

KOSZTY REKLAMACYJNE

Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca.

 

 

TERMIN ODPOWIEDZI SPRZEDAWCY NA ZŁOŻONĄ REKLAMACJĘ

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

 

TERMIN REALIZACJI ŻĄDANIA REKLAMACYJEGO KONSUMENTA PRZEZ SPRZEDAWCĘ

Sklep jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).